Podmínky užití

Podmínky užití

Podmínky užití obchodní společnosti Restart Revitalizér s.r.o., IČO: 02897377 se sídlem Růžová 951/13, 110 00, Praha 1 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224989 

I. Úvodní ustanovení

Jidlodomuplzen.cz provozuje a spravuje portál agregace rozvozů jídel na internetové stránce www.jidlodomuplzen.cz (dále jen „Portál Jidlodomuplzen­.cz“).

II. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto webových stránek (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR). Subjektem údajů je každý zákazník, fyzická osoba, která využívá služeb těchto internetových stránek.Neregistrovaný zákazník

1. Rozsah zpracování

Při objednávce služeb / zboží nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů:

a) Povinné:

oKřestní jméno

oPříjmení

oE-mail

otelefon

b) Nepovinné:

oPoznámky

Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů na těchto internetových stránkách je zcela dobrovolné.

2. Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky. Bez těchto údajů není možné smlouvu realizovat / dokončit objednávku. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele.


3. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je po dobu 3 let od uskutečnění objednávky (promlčecí lhůta).


4. Právní základ zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě údajů nezbytných k uzavření smlouvy / plnění objednávky. Zákazník (Subjekt údajů) v tomto případě nemusí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.


Registrovaný zákazník

1. Rozsah zpracování

Při registraci ke službám nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů:

a) Povinné:

oKřestní jméno

oPříjmení

oE-mail

otelefon

b) Nepovinné:

oDoručovací adresu (adresy)

Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu Subjekt údajů sám dobrovolně neposkytne. Vkládání veškerých osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné.2. Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je:

a) Registrace v databázi uživatelů těchto internetových stránek. Registrace umožňuje Subjektu údajů editaci účtu, přidávání a odvolávání souhlasů, účastnit se věrnostního / bonusového programu, sledovat historii objednávek.

b) Rrealizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky.

c) Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele.

d) Realizace marketingových aktivit, dal-li k nim Subjekt údajů souhlas

Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. Subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu neurčitou.3. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání aktivního profilu uživatele. Tzn., do doby odvolání souhlasu, do doby než uživatel smaže svůj profil, nebo takto učiní provozovatel.Po smazání profilu budou údaje uživatele archivovány dle zákonných povinností.4. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání těchto internetových stránek ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.


5. Právní základ zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě souhlasu, který uživatel (Subjekt údajů) udělí při registraci na těchto internetových stránkách


a) Udělení souhlasu

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů při první registraci na těchto internetových stránkách

b) Úprava, editace, omezení zpracování osobních údajů

Rozsah a další možnosti zpracování a nakládání s osobními údaji si registrovaný účastník může po přihlášení určit v sekci Nastavení účtu.

c) Odvolání souhlasu

Odvolání souhlasu provede uživatel po přihlášení ke svému účtu a v sekci Nastavení účtu.

Společná ustanovení

1. Předávání třetím osobám

Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů třetím osobám.

2. Předávání do 3. zemí

Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí.

3. Práva uživatele

Požádá-li Subjekt údajů Provozovatele těchto internetových stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Uživatel (Subjektu údajů) má právo:


a) svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);

c) odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

d) nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,

e) podat stížnost u dozorového úřadu;


4. Závěr

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.

1. Úvodní ustanovení

Provozovatel provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem.

Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání u obsluhy.

Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím We­bu.

Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS.

3. Platba a doprava

Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům

Uživatel může platit objednávku v hotovosti, stravenkami při převzetí nebo předem pomocí online platební brány kartou

V případě, že si Uživatel zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude Uživateli doručen až po potvrzení objednávky ze strany Provozovatele. Uživatel je povinen platbu uskutečnit do 5 minut, jinak bude objednávka automaticky zrušena, o čemž bude Uživatel informován e-mailem.

Doprava je účtována dle platného ceníku viz zóny rozvozu v jednotlivých e-shopů.

4. Ostatní ujednání

Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas Uživatelem není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na Webu

Dále má Provozovatel právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech: Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, Uživatel má špatnou platební morálku, Uživatel objedná takové množství výrobků a produktů, které odporuje obvyklému množství objednávek

Uživatel použitím Webu souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele, Provozovatel však prohlašuje, že nebudou poskytnuté osobní údaje Uživatelů poskytnuty třetím stranám

IV. Autorská práva

Jidlodomuplzen.cz je vlastníkem Portálu Jidlodomuplzen.cz. Portál Jidlodomuplzen.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Jidlodomuplzen.cz vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Jidlodomuplzen.cz Obsah Portálu Jidlodomuplzen.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Jidlodomuplzen.cz předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči Jidlodomuplzen.cz prohlašuje a zaručuje, že: a. je způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, b. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Jidlodomuplzen.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, c. se před zahájením užívání Portálu Jidlodomuplzen.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi. d. bude používat portál Jidlodomuplzen.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Jidlodomuplzen.cz právo tyto účty zablokovat a smazat. Uživatel je povinen při užívání Portálu Jidlodomuplzen.cz dodržovat právní předpisy a dále je povinen vždy respektovat práva Jidlodomuplzencz i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí: a. užívat Portál Jidlodomuplzen.cz v rozporu s těmito Podmínkami, b. komerčně užívat kterékoli části Portálu Jídlodomuplzen.cz způsobem způsobilým poškodit Jidlodomuplzen.cz a/nebo Zájemce, c. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů, d. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Jidlodomuplzen.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Jidlodomuplzen.cz, e. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Jidlodomuplzen.cz. Portál Jidlodomuplzen.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Jidlodomuplzen.cz a který je v souladu s jeho určením. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: a. nebude používat Portál Jidlodomuplzen.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, b. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu Jidlodomuplzen.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

VII. Závěrečná ustanovení

Předmět objednávky

Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem.

Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání u obsluhy.

Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím We­bu.

Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS.

Platba a doprava

Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům

Uživatel může platit objednávku v hotovosti, stravenkami při převzetí nebo předem pomocí online platební brány kartou

V případě, že si Uživatel zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude Uživateli doručen až po potvrzení objednávky ze strany Provozovatele. Uživatel je povinen platbu uskutečnit do 5 minut, jinak bude objednávka automaticky zrušena, o čemž bude Uživatel informován e-mailem.

Doprava je účtována dle platného ceníku viz zóny rozvozu.

Ostatní ujednání

<a>Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas Uživatelem není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na Webu

Dále má Provozovatel právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech: Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, Uživatel má špatnou platební morálku, Uživatel objedná takové množství výrobků a produktů, které odporuje obvyklému množství objednávek

Uživatel použitím Webu souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele, Provozovatel však prohlašuje, že nebudou poskytnuté osobní údaje Uživatelů poskytnuty třetím stranám

Veškerá jídla, pokrmy, nápoje a/nebo zboží nabízená Zájemcem Zákazníkům prostřednictvím Portálu Jidlodomuplzen.cz mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích a/nebo jiném zboží, mohou Zákazníci kontaktovat zákaznickou podporu na emailové adrese info@jidlodomuplzen.czZákaznická podpora poskytne informace o jejich přesném složení v příslušném pokrmu. Tyto informace jsou Zákazníkům k dispozici i v okamžiku doručení, a to u příslušného kurýra. Práva a povinnosti mezi Zájemcem a Uživatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Uživatel v postavení spotřebitele má právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou u Zájemce (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Zájemce a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce na jeho profilu na Portále Jidlodomuplzen.cz) a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem Zprostředkované smlouvy je koupě zuživatelného zboží (jídlo a nápoje), které podléhá rychlé zkáze. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Jidlodomuplzen.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Jidlodomuplzen.cz realizován. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2018